REGULAMIN GABINETU
ZASADY GWARANCJI
Prace wykonane w naszym gabinecie są objęte gwarancją.
Czas trwania gwarancji to 1 rok.
Okres gwarancji można wydłużyć do 3 lat stawiając się regularnie co pół roku na wizyty kontrolne, na których w zależności od potrzeb prace są sprawdzane i czyszczone.
Czas gwarancji liczony jest od dnia wykonania pracy (oddania do użytku).
Gwarancja nie obejmuje:
•    prac tymczasowych - są to wszelkie prace, które służą tymczasowemu zaopatrzeniu pacjenta- tylko na czas leczenia protetycznego;

•    protez natychmiastowych - czyli zrobionych bezpośrednio po usunięciu zębów - protezy takie przestają pasować z powodu przebudowy dziąseł w czasie gojenia i wymagają wtedy podścielenia (naprawy polegającej na wymianie powierzchni przylegania) lub wymiany na nowe;
•    prac protetycznych poprawianych samodzielnie przez pacjenta;
•   wszelkich prac niedokończonych lub opóźnianych z winy pacjenta - leczenie jeśli ma być skuteczne powinno być systematyczne i wykonane w odpowiednich odstępach czasowych. Dotyczy to głównie implantologii, leczenia kanałowego i gdy stosowana jest protetyka, w których procedury są dość ściśle określone.
WIZYTY W GABINECIE
Na wizytę można umówić się osobiście oraz telefonicznie. Na pierwszą wizytę rezerwujemy dla Pacjenta maksymalnie 30 min. Dłuższe zabiegi muszą być poprzedzone konsultacją w Gabinecie oraz wstępną diagnostyką RTG. O czasie potrzebnym na wykonanie zabiegu decyduje wyłącznie lekarz. Lekarz nie udziela konsultacji przez telefon.
W przypadkach nagłych i bólowych staramy się wyznaczyć wizytę w najbliższym możliwym terminie. Wizyta taka służy tylko pomocy doraźnej, a dalsze leczenie kontynuowane jest w innym terminie.
W przededniu umówionej wizyty Pacjent otrzymuje SMS-owe przypomnienie. W przypadku braku możliwości dotarcia na wyznaczoną datę pacjent ma obowiązek powiadomić o tym fakcie min 1 dzień roboczy przed wizytą.
Nieodwołane wizyty są odnotowywane automatycznie i skutkują podniesieniem opłat za kolejne wizyty.
Aby leczenie mogło się odbyć pacjent jest zobowiązany do:
-podania danych umożliwiających pełną identyfikację Pacjenta
-podania „Informacji Dotyczących Stanu Zdrowia Pacjenta"
-wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w Gabinecie Stomatologicznym
-wyrażenia zgody na wykonywanie dokumentacji fotograficznej
-wyrażenia zgody na zabiegi stomatologiczne- ustnie lub pisemnie
Po zbadaniu Pacjenta i wykonaniu ewentualnych badań dodatkowych lekarz ustala optymalny plan leczenia, przedstawia alternatywne metody postępowania i szacunkowy kosztorys.
Dokładamy wszelkich starań aby Pacjenci byli przyjmowani zgodnie z wyznaczonym grafikiem. Niestety, czasami niektóre zabiegi przedłużają się z powodów nieprzewidzianych. Prosimy Pacjentów o wyrozumiałość i o przygotowanie się na ewentualność kilkunastominutowego opóźnienia. W miarę możliwości powiadamiamy pacjentów telefonicznie o zaistniałym opóźnieniu.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Podstawy prawne funkcjonowania
§ 1
Stomatologia Mikroskopowa Miazga z siedzibą we Włodawie przy ul. Lipowej 7, działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych, w tym w szczególności:
    –    ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do tejże ustawy,
    –    ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.).
§ 2
Niniejszy regulamin określa:
    –    cele i zadania gabinetu Stomatologia Mikroskopowa Miazga
    –    przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,
    –    warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania,
    –    prawa i obowiązki pacjenta,
    –    wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej.
Cele i zadania
§ 3
1. Podstawowym celem Stomatologia Mikroskopowa Miazga jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.
2. Do podstawowych zadań gabinetu Stomatologia Mikroskopowa Miazga należy:
    –    prognozowanie i organizowanie działalności profilaktyczno-leczniczej w zakresie stomatologii,
    –    udzielanie odpłatnych świadczeń medycznych z zakresu stomatologii wg cennika, który dostępny jest na stronie głównej oraz w placówce.
    –    udzielanie indywidualnych porad i konsultacji,
    –    organizowanie i prowadzenie oświaty zdrowotnej w reprezentowanej specjalności,
    –    współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, szkołami, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami.
Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w gabinecie Stomatologia Mikroskopowa Miazga
§ 4
1. Stomatologia Mikroskopowa Miazga organizuje świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia stomatologicznego w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.
2. Rejestracja pacjentów odbywa się zarówno osobiście (bądź przez członków rodziny, bądź osoby trzecie), jak i telefoniczne, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.
3. Świadczenia zdrowotne udzielane są w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem.
4. Stomatologia Mikroskopowa Miazga nie udziela bezpłatnych świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia.
§ 5
1. Lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych w gabinecie Stomatologia Mikroskopowa Miazga, w razie potrzeby kierują leczonych pacjentów na wymagane badania radiologiczne, laboratoryjne oraz konsultacje lekarskie w innych specjalnościach.
2. Pacjenci dorośli i nieletni zgłaszający się na leczenie w gabinecie Stomatologia Mikroskopowa Miazga nie muszą posiadać skierowań, mogą jednak posiadać skierowanie od innego lekarza.
Warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania
§ 6
1. Stomatologia Mikroskopowa Miazga prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych w jednostce zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa.
2. Stomatologia Mikroskopowa Miazga udostępnia dokumentację, o której mowa wyżej podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
3. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
Organizacja i zadania
§ 7
Do podstawowych zadań gabinetu Stomatologia Mikroskopowa Miazga należy udzielanie odpłatnych świadczeń stomatologicznych.
§ 8
1. Gabinetem Stomatologia Mikroskopowa Miazga kieruje Kierownik Paweł Miazga i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Kierownik samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące gabinetu Stomatologia Mikroskopowa Miazga (np. organizacji pracy, zaopatrzenia w materiały i sprzęt medyczny, prowadzenia leczenia) i ponosi za nie odpowiedzialność.
3. Podczas nieobecności Kierownika zastępuje go upoważniony przez niego pracownik.
4. Do obowiązków i uprawnień Kierownika należy m.in.:
    –    organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników,
    –    zapewnianie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny podległych pracowników,
    –    podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia, wynagradzania, karania i zwalniania pracowników.
Prawa i obowiązki pacjenta
§ 9
1. W czasie korzystania ze świadczeń medycznych w gabinecie Stomatologia Mikroskopowa Miazga pacjent ma prawo do:
    –    poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny,
    –    świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej,
    –    rzetelnej informacji o stanie zdrowia,
    –    wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach leczniczych.
2. Do obowiązków pacjenta należy:
    –    przestrzeganie regulaminu,
    –    przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie jednostki,
    –    przestrzeganie higieny osobistej,
    –    przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ppoż.,
    –    przestrzeganie zaleceń lekarza.
3. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w gabinecie Stomatologia Mikroskopowa Miazga, ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do Kierownika jednostki.
4. Kierownik zapewnia dostępność informacji o prawach pacjenta.
Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej
§ 10
1. Dokumentację medyczną udostępnia się pacjentowi lub upoważnionej przez niego osobie na podstawie pisemnego wniosku dostępnego w jednostce.
2. Pacjent lub upoważniona osoba określa we wniosku, w jakim zakresie prosi o udostępnienie dokumentacji:
    a)    wyłącznie do wglądu,
    b)    w postaci kserokopii,
    c)    w postaci odpisu,
    d)    w postaci uwierzytelnionej kserokopii,
    e)    przesłania drogą elektroniczną na wskazany przez pacjenta adres e-mail,
    f)    na elektronicznym nośniku danych.
3. Pacjent lub upoważniona przez niego osoba określa, czy chce całość dokumentacji medycznej czy jej część, wówczas określa, w jakim zakresie wnosi o udostępnienie dokumentacji medycznej.
4. Zgodnie z powyższym ustala się obowiązujące stawki opłaty:
    a)    jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 7,00 zł,
    b)    jedna strona kopii dokumentacji medycznej – 0,50 zł,
    c)    dokumentacja medyczna na elektronicznym nośniku danych – 1,50 zł.
5. Udostępnienie danych przez jednostkę następuje niezwłocznie nie dłużej niż 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jej udostępnienie.
6. Dokumentacji medycznej udostępnia się wyłącznie na terenie jednostki.
7. Odebranie kopii, kserokopii, odpisów dokumentacji medycznej następuje osobiście przez pacjenta lub upoważnioną przez niego osobę w jednostce.
Przepisy końcowe
§ 11
Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie z dniem nadania.
"RODO"
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego ws Ochrony Danych Osobowych (RODO) uprzejmie informuję, że Twoje dane są przetwarzane w mojej Praktyce Lekarskiej na zasadach opisanych w tym Rozporządzeniu (art.9 ust.2 lit. h RODO).
Działalność lecznicza lekarzy związana jest z obowiązkiem  prowadzenia dokumentacji medycznej.
Wyrażając zgodę na diagnostykę czy leczenie (ustnie czy pisemnie) wyrażasz również zgodę na przetwarzanie przez Praktykę Twoich danych osobowych potrzebnych do realizacji tego świadczenia. Żadna dodatkowa zgoda nie jest wymagana. Ze względu na fakt, że (zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) dokumentacja przechowywana jest przez okres 20 lat od ostatniej wizyty, przewidziane w przepisach o ochronie danych osobowych „prawo do zapomnienia” może zostać zrealizowane dopiero po upływie tego okresu.
Każdy Pacjent ma prawo do złożenia wniosku o udostępnienie danych osobowych oraz dokumentacji medycznej. Może również w drodze odrębnego wniosku upoważnić (aż do odwołania) inną bliską osobę zarówno do dowiadywania się o stanie jego zdrowia, jak i do składania wniosków o udostępnienie dokumentacji. Pierwsza kopia dokumentacji udostępniana jest nieodpłatnie. Egzemplarze stosownych wniosków zostaną wręczone na życzenie w Gabinecie.
W zakres danych osobowych niezbędnych do udzielenia świadczenia wchodzą: imię, nazwisko, oznaczenie płci, PESEL , adres i – w przypadku osób niezdolnych do wyrażenia zgody – dane opiekuna ustawowego.
Będąc poproszonym o podanie numeru telefonu, czy adresu poczty elektronicznej i podając te dane ułatwiasz nam kontakt ze sobą i upoważniasz Praktykę do wykorzystania tych środków komunikacji w celu :
dowiedzenia się o stan zdrowia po zabiegu,
przypomnienia o wizycie,
odwołania wizyty,
przypomnienia o badaniu okresowym (jeśli jego konieczność uzasadniona jest charakterem dolegliwości)
i taki kontakt z Tobą nie jest w świetle prawa traktowany jako marketing usług i nie jest na to wymagana zgoda pacjenta.
Pamiętaj jednak, że możesz w każdej chwili poprosić o usunięcie lub sprostowanie tych danych. „Odbiorcami” Twoich danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (np. ZUS, NFZ, sądy) lub osoby, które sam upoważnisz.
Jeśli uznasz, że działania Praktyki naruszają zasady ochrony danych osobowych możesz zwrócić się do Administratora danych w Praktyce: Administrator – Paweł Miazga lub do Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 606 950 000. 


Back to Top