REGULAMIN GABINETU
ZASADY GWARANCJI
Prace wykonane w naszym gabinecie są objęte gwarancją.
Czas trwania gwarancji to 1 rok.
Okres gwarancji można wydłużyć do 3 lat stawiając się regularnie co pół roku na wizyty kontrolne, na których w zależności od potrzeb prace są sprawdzane i czyszczone.
Czas gwarancji liczony jest od dnia wykonania pracy (oddania do użytku).
Gwarancja nie obejmuje:
•    prac tymczasowych - są to wszelkie prace, które służą tymczasowemu zaopatrzeniu pacjenta- tylko na czas leczenia protetycznego;

•    protez natychmiastowych - czyli zrobionych bezpośrednio po usunięciu zębów - protezy takie przestają pasować z powodu przebudowy dziąseł w czasie gojenia i wymagają wtedy podścielenia (naprawy polegającej na wymianie powierzchni przylegania) lub wymiany na nowe;
•    prac protetycznych poprawianych samodzielnie przez pacjenta;
•   wszelkich prac niedokończonych lub opóźnianych z winy pacjenta - leczenie jeśli ma być skuteczne powinno być systematyczne i wykonane w odpowiednich odstępach czasowych. Dotyczy to głównie implantologii, leczenia kanałowego i gdy stosowana jest protetyka, w których procedury są dość ściśle określone.
WIZYTY W GABINECIE
Na wizytę można umówić się osobiście oraz telefonicznie. Na pierwszą wizytę rezerwujemy dla Pacjenta maksymalnie 30 min. Dłuższe zabiegi muszą być poprzedzone konsultacją w Gabinecie oraz wstępną diagnostyką RTG. O czasie potrzebnym na wykonanie zabiegu decyduje wyłącznie lekarz. Lekarz nie udziela konsultacji przez telefon.
W przypadkach nagłych i bólowych staramy się wyznaczyć wizytę w najbliższym możliwym terminie. Wizyta taka służy tylko pomocy doraźnej, a dalsze leczenie kontynuowane jest w innym terminie.
W przededniu umówionej wizyty Pacjent otrzymuje SMS-owe przypomnienie. W przypadku braku możliwości dotarcia na wyznaczoną datę pacjent ma obowiązek powiadomić o tym fakcie min 1 dzień roboczy przed wizytą.
Nieodwołane wizyty są odnotowywane automatycznie i skutkują podniesieniem opłat za kolejne wizyty.
Aby leczenie mogło się odbyć pacjent jest zobowiązany do:
-podania danych umożliwiających pełną identyfikację Pacjenta
-podania „Informacji Dotyczących Stanu Zdrowia Pacjenta"
-wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w Gabinecie Stomatologicznym
-wyrażenia zgody na wykonywanie dokumentacji fotograficznej
-wyrażenia zgody na zabiegi stomatologiczne- ustnie lub pisemnie
Po zbadaniu Pacjenta i wykonaniu ewentualnych badań dodatkowych lekarz ustala optymalny plan leczenia, przedstawia alternatywne metody postępowania i szacunkowy kosztorys.
Dokładamy wszelkich starań aby Pacjenci byli przyjmowani zgodnie z wyznaczonym grafikiem. Niestety, czasami niektóre zabiegi przedłużają się z powodów nieprzewidzianych. Prosimy Pacjentów o wyrozumiałość i o przygotowanie się na ewentualność kilkunastominutowego opóźnienia. W miarę możliwości powiadamiamy pacjentów telefonicznie o zaistniałym opóźnieniu.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Podstawy prawne funkcjonowania
§ 1
Stomatologia Mikroskopowa Miazga z siedzibą we Włodawie przy ul. Lipowej 7, działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych, w tym w szczególności:
    –    ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do tejże ustawy,
    –    ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.).
§ 2
Niniejszy regulamin określa:
    –    cele i zadania gabinetu Stomatologia Mikroskopowa Miazga
    –    przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,
    –    warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania,
    –    prawa i obowiązki pacjenta,
    –    wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej.
Cele i zadania
§ 3
1. Podstawowym celem Stomatologia Mikroskopowa Miazga jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.
2. Do podstawowych zadań gabinetu Stomatologia Mikroskopowa Miazga należy:
    –    prognozowanie i organizowanie działalności profilaktyczno-leczniczej w zakresie stomatologii,
    –    udzielanie odpłatnych świadczeń medycznych z zakresu stomatologii wg cennika, który dostępny jest na stronie głównej oraz w placówce.
    –    udzielanie indywidualnych porad i konsultacji,
    –    organizowanie i prowadzenie oświaty zdrowotnej w reprezentowanej specjalności,
    –    współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, szkołami, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami.
Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w gabinecie Stomatologia Mikroskopowa Miazga
§ 4
1. Stomatologia Mikroskopowa Miazga organizuje świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia stomatologicznego w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.
2. Rejestracja pacjentów odbywa się zarówno osobiście (bądź przez członków rodziny, bądź osoby trzecie), jak i telefoniczne, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.
3. Świadczenia zdrowotne udzielane są w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem.
4. Stomatologia Mikroskopowa Miazga nie udziela bezpłatnych świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia.
§ 5
1. Lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych w gabinecie Stomatologia Mikroskopowa Miazga, w razie potrzeby kierują leczonych pacjentów na wymagane badania radiologiczne, laboratoryjne oraz konsultacje lekarskie w innych specjalnościach.
2. Pacjenci dorośli i nieletni zgłaszający się na leczenie w gabinecie Stomatologia Mikroskopowa Miazga nie muszą posiadać skierowań, mogą jednak posiadać skierowanie od innego lekarza.
Warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania
§ 6
1. Stomatologia Mikroskopowa Miazga prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych w jednostce zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa.
2. Stomatologia Mikroskopowa Miazga udostępnia dokumentację, o której mowa wyżej podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
3. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
Organizacja i zadania
§ 7
Do podstawowych zadań gabinetu Stomatologia Mikroskopowa Miazga należy udzielanie odpłatnych świadczeń stomatologicznych.
§ 8
1. Gabinetem Stomatologia Mikroskopowa Miazga kieruje Kierownik Paweł Miazga i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Kierownik samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące gabinetu Stomatologia Mikroskopowa Miazga (np. organizacji pracy, zaopatrzenia w materiały i sprzęt medyczny, prowadzenia leczenia) i ponosi za nie odpowiedzialność.
3. Podczas nieobecności Kierownika zastępuje go upoważniony przez niego pracownik.
4. Do obowiązków i uprawnień Kierownika należy m.in.:
    –    organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników,
    –    zapewnianie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny podległych pracowników,
    –    podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia, wynagradzania, karania i zwalniania pracowników.
Prawa i obowiązki pacjenta
§ 9
1. W czasie korzystania ze świadczeń medycznych w gabinecie Stomatologia Mikroskopowa Miazga pacjent ma prawo do:
    –    poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny,
    –    świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej,
    –    rzetelnej informacji o stanie zdrowia,
    –    wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach leczniczych.
2. Do obowiązków pacjenta należy:
    –    przestrzeganie regulaminu,
    –    przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie jednostki,
    –    przestrzeganie higieny osobistej,
    –    przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ppoż.,
    –    przestrzeganie zaleceń lekarza.
3. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w gabinecie Stomatologia Mikroskopowa Miazga, ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do Kierownika jednostki.
4. Kierownik zapewnia dostępność informacji o prawach pacjenta.
Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej
§ 10
1. Dokumentację medyczną udostępnia się pacjentowi lub upoważnionej przez niego osobie na podstawie pisemnego wniosku dostępnego w jednostce.
2. Pacjent lub upoważniona osoba określa we wniosku, w jakim zakresie prosi o udostępnienie dokumentacji:
    a)    wyłącznie do wglądu,
    b)    w postaci kserokopii,
    c)    w postaci odpisu,
    d)    w postaci uwierzytelnionej kserokopii,
    e)    przesłania drogą elektroniczną na wskazany przez pacjenta adres e-mail,
    f)    na elektronicznym nośniku danych.
3. Pacjent lub upoważniona przez niego osoba określa, czy chce całość dokumentacji medycznej czy jej część, wówczas określa, w jakim zakresie wnosi o udostępnienie dokumentacji medycznej.
4. Zgodnie z powyższym ustala się obowiązujące stawki opłaty:
    a)    jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 7,00 zł,
    b)    jedna strona kopii dokumentacji medycznej – 0,50 zł,
    c)    dokumentacja medyczna na elektronicznym nośniku danych – 1,50 zł.
5. Udostępnienie danych przez jednostkę następuje niezwłocznie nie dłużej niż 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jej udostępnienie.
6. Dokumentacji medycznej udostępnia się wyłącznie na terenie jednostki.
7. Odebranie kopii, kserokopii, odpisów dokumentacji medycznej następuje osobiście przez pacjenta lub upoważnioną przez niego osobę w jednostce.
Przepisy końcowe
§ 11
Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie z dniem nadania.

Back to Top